Font Size

Cpanel
You are here: Home » คาถาบทสวด
 • พระคาถาอิติปิโส ๘ทิศ (คาถายันต์เกราะเพ็ชร) ของสมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์ ตั้งนะโม ๓จบ ๑. อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา (บทนี้ชื่อกระทู้ ๗แบก ประจำอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) )…
 • Rate this item
  (1 Vote)
 • พระคาถามงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ (ตั้งนะโม ๓จบก่อน) อิมัสมิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริก เขตเต รักขันตุ สุรักขันตุฯ อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น…
 • Rate this item
  (1 Vote)
 • คาถามงกุฎพระเจ้า อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิมินา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ  
 • Rate this item
  (1 Vote)
 • พระคาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า ชาโล มะหาชาโล ชาลัง มะหาชาลัง ชาลิเต มะหาชาลิเต ชาลิตัง มะหาชาลิตัง มุตเต มุตเต สัมปัตเต มุตตัง มุตตัง สัมปัตตัง สุตัง คะมิติ สุตัง คะมิติ มัคคะยีติ…
 • Rate this item
  (1 Vote)
 • อิติปิโสพระเจ้า ๕องค์   อิติปิโส ภะคะวา นะ ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง วา ปิจังงัง วา โสภะคะปิอิ อิติปิโส ภะคะวา โม ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง ปิจังงัง…
 • Rate this item
  (1 Vote)
 • พระคาถาพระเจ้า๑๖พระองค์ นะมะนะอุ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์ กุลบุตรทั้งปวง พระคาถานี้ท่านเรียกว่า ธัมมะราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดภาวนาได้อานิสงส์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง
 • Rate this item
  (1 Vote)
 • พุทธมงคลคาถา  ทิวา ตะปะติ อาทิจโจ รัตติมาภาติ จันทิมา สันนัทโธ ขัตติโย ตะปะติ ฌายี ตะปะติ พราหมโณ อะถะ สัพพะมะโหรัตตัง พุทโธ ตะปะติ เตชะสา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ…
 • Rate this item
  (1 Vote)
 • คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น (แบบย่อ) พุทธัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระณัง คัฉามิ ธัมมัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระณัง คัฉามิ สังฆัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระณัง คัฉามิ สำหรับสวดภาวนา เสมือนมีกำแพงแก้วมหึมาคุ้มกัน แม้อยู่ในถิ่นอันตราย ศัตรูและสัตว์ร้าย ภูติผีปีศาจ ไม่อาจทำอะไรได้ กลางคืนให้สวด…
 • Rate this item
  (1 Vote)
 • คาถาพญายม    ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ   ป้องกันภัยทั้งปวงฯ
 • Rate this item
  (1 Vote)
 • คาถาท้าวเวสสุวรรณจุดธูป๙ดอก ตั้งนะโม ๓จบ ระลึกถึง คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ…
 • Rate this item
  (1 Vote)
 • พระคาถาบารมี30ทัศ อิติ ปาระมิตา ติงสา อิติ สัพพัญญููมาคะตา อิติ โพธิมะนุปปัตโต อิติปิโส จะเต นะโมฯ พระคาถานี้เป็นพระคาถาอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้า เมื่อเข้าผจญด้วยพระยามาราธิราช ขณะที่จะได้ตรัสรู้พระปรมาภิเศกสัมโพธิญาณ พระยามารก็พ่ายแพ้ไปสิ้น ถ้าจะเข้าประจัญด้วย ฝูงผีปีศาจก็ดี ให้บริกรรมพระคาถานี้เสีย7คาบ มันเห็นหน้าเราให้สะดุ้งกลัวอยู่มิได้ ต้องหนีหายหลบไป
 • Rate this item
  (1 Vote)
: